top of page

Populární zpěv

60 min. týdně, formou individuální výuky 

Ve výuce jsou využívány moderní formy vzdělávání, studenti nejen získávají základy pěvecké techniky, ale učí se pracovat s mikrofonem a další audiovizuální technikou, která je součástí vybavení školy. Seznamují se s širokým repertoárem, na němž  se aktivně podílejí, a během roku si procházejí různými populárními žánry. Velký zřetel je kladen na výrazové prvky. Osvojují si základy pohybové a herecké prezentace. Standardně pracují s živou kapelou. Během roku se pravidelně prezentují v hudebních klubech, na koncertech, festivalech, soutěžích a akcích pořádaných MOaP.

 

Muzikál

60 min. týdně, formou individuální výuky

V tomto oboru je kladen větší důraz na rozvoj výrazových prostředků, nácvik základů herectví a osvojení základů tance. Během školního roku zpěváci nastudují muzikálové výstupy nebo celá představení. Seznámí se s řadou světových muzikálů. Studenti nejen získávají základy pěvecké techniky, ale učí se pracovat s mikrofonem, mikroportem a další audiovizuální technikou, která je součástí vybavení školy.

 

Herectví

120 min. týdně, formou skupinové výuky (max. 10 studentů  ve skupině)

Studenti získávají základy herecké techniky. Základy herectví přinášejí možnost seznámení se s principy mluveného a hlasového projevu, které vedou k nalezení vlastní schopnosti tvořivé komunikace a sebevyjádření. Velký důraz klademe na uvolnění, autenticitu, spontánní a dialogické jednání, koncentraci, práci s energií a herním nasazením, fyzické, mentální a emoční sebe-vědomí, rozbor a sdělování psaného textu, práci s představou, stylizaci do postavy atd. Hlasová výchova a technika výslovnosti je nedílnou součástí výuky. Studenti se učí pracovat s mikrofonem, mikroportem a další audiovizuální technikou, která je součástí vybavení školy. Během roku se pravidelně prezentují v klubech, rádiích, na koncertech, festivalech, soutěžích a akcích pořádaných MOaP.

Moderování

1x týdně 120 min. , formou skupinové výuky (max. 10 studentů  ve skupině)

Cílem kurzu je odkrýt a objevit vyjadřovací schopnosti studenta, podpořit jeho osobitost, posílit  sebevědomí a naučit ho, jak pracovat s trémou při veřejném vystupování. Pomocí dramaticko-pohybových her se naučí , jak  používat svůj hlas a tělo, jak srozumitelně sdělovat a správně naslouchat. Kurz rovněž rozvíjí fantazii, a to slovní i pohybovou. Při výuce je  kladen důraz na práci s mikrofonem a před kamerou. Praktické procvičení získaných dovedností  probíhá nejen v samotných lekcích, ale rovněž formou moderování veřejných vystoupení a koncertů studentů Pop Academy či jiných kulturních akcí.

Anglické divadlo

120 min. týdně, formou skupinové výuky (max. 10 studentů  ve skupině)

Angličtina pro děti

60 mintu týdně v malé skupince ( max. 5 dětí ve skupince)

Rétorika pro dospělé

Víkendový kurz, pět  sobot po čtyřech hodinách s odstupem 14 dnů, skupinová výuka (max. 6 osob)

Zvláštní pozornost je věnována psychosomatickým disciplínám mluveného projevu. Studenti získají znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování v interakci rétora a posluchače. Naučí se připravit mluvený projev za (i bez) pomoci audiovizuální techniky, a to jak z hlediska jeho výstavby, tak přesvědčivé  prezentace před diváky.

Kurz rétoriky pro firmy - Jste firma? Ušijeme vám kurz rétoriky na míru podle vašich potřeb. Lektor přijde za vašimi zaměstnanci do firmy v dobu, která vám nejvíce vyhovuje. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku.

bottom of page